Informace o zpracování osobních údajů:

Společnost Legacy s.r.o. IČ: 26482142, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 kontaktní osoba: Jana Čepičková, email: jana@muzeumkomunismu.cz  (dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje osob pořízené kamerovým systémem v souladu s platnými právními předpisy ČR, především tedy zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje:

  1. Účel, pro který jsou osobní údaje Správcem zpracovávány a legitimita jejich zpracování:

Kamerové systémy jsou využívány k zabezpečení a ochraně majetku Správce či dalších osob před krádeží či jeho poničením, dále také za účelem preventivní ochrany zaměstnanců Správce, jakož i za účelem ochrany majetku před jinou protizákonnou či trestnou činností (kapesní krádeže, vandalismus aj.).

Výše uvedené účely jsou oprávněným zájmem Správce ve smyslu článku čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tím je splněna zákonnost zpracování těchto dat. Oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností a ochrana podnikání a majetku Správce.

  1. Osobní údaje, které Správce zpracovává a doba zpracování:

Zpracovávány budou údaje z kamerového systému spočívající v záznamu pořizovaných záběrů, které budou využity k identifikaci fyzických osob, a to pouze v souvislosti s určitým jednáním (viz. výše) a na přesně stanovených místech. Správce nebude zpracovávat údaje týkající se adresných a identifikačních údajů, ani citlivé údaje, ani popisné údaje.

Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu max. 14 dnů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány. Pokud dojde k podezření z trestného činu, bude je Správce uchovávat v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení.

  1. Předávání osobních údajů:

Záznamy z kamer nejsou nikomu ze strany Správce předávány, používány jsou pouze pro interní kontrolu Správce, přístup k těmto záznamům má pouze jednatel (kontaktní osoba) Správce.

Výjimkou je situace, kdy dojde k podezření ze spáchání trestného činu a Správce je povinen je předat orgánům činným v trestním řízení, případně orgánům státní správy či samosprávy projednávající přestupky; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

  1. Práva subjektů údajů:

V souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží každému subjektu údajů následující práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u Správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu, nebo písemně na adrese Správce. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na informace o zpracovávaných osobních údajích, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.